Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszar chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich o powierzchni ogólnej 65780 ha Obejmuje on kompleksy leśne w południowo zachodniej części obrębu Starogard w obrębie jezior Sumińskie, Borzechowskie Wielkie i Szteklin, położone przy jego wschodniej granicy. Drzewostany zajmują tu żyzne siedliska i nie przypominają swoją budową właściwych temu obszarowi borów.

Obszar chronionego Krajobrazu Doliny Wietcisy o powierzchni ogólnej 3352 ha. Obejmuje on środkowy odcinek doliny rzeki Wietcisy i dolny odcinek rzeki Rutkownicy wraz z przyległymi lasami. Chroni się tu urozmaicony krajobraz oraz doliny rzek z cenną roślinnością.

Polaszkowski obszar chronionego krajobrazu o powierzchni ogólnej 2448 ha. Wyodrębniono go w centralnej części Pojezierza Polaszkowsko – Grabowskiego z rynnowymi jeziorami: Polaszkowskie, Hutowe, Gatno, Średnik, Wierzchołek, Sobąckie, Orle, Długie, Piaseczno, Wykowo wraz z otaczającymi je pagórkami morenowymi.  Lasów jest tu niewiele, a z terenu Nadleśnictwa Starogard wchodzą fragmenty leśnictwa Orle z obrębu Mestwinowo. Siedliska są tu żyzne z drzewostanami w przewadze liściastymi, a najstarsze z nich spotkać można zwłaszcza w sąsiedztwie jezior. Znajduje się tutaj rezerwat „Orle nad jeziorem Dużym" oraz gnieżdżą się ptaki drapieżne.

Obszar chronionego krajobrazu Doliny Wierzycy o powierzchni ogólnej 10784 ha. Obszar ten obejmuje kilkudziesięciokilometrowy odcinek rzeki Wierzycy z jej doliną, wieloma jeziorami, z których najbardziej znaczące to Godziszewskie, Krąg i Przywłoczno wraz z przylegającymi do nich gruntami. Charakteryzuje się on urozmaiconą rzeźbą terenu oraz interesującą florą i fauną. Znajduje się tu rezerwat „Brzęczek" oraz projektowany rezerwat „Jeziorka". Gnieździ się tu między innymi bocian czarny, żuraw, gągoł i wiele innych gatunków ptaków.

Gniewski obszar chronionego krajobrazu o powierzchni ogólnej 2336 ha. Położony jest na terenie Obrębu Pelplin i obejmuje dolny odcinek doliny rzeki Wierzycy oraz otaczające ją lasy. Wierzyca tworzy tu urozmaiconą pod względem morfologicznym dolinę z interesującymi zboczami. Dolinę otacza falista morena denna z występującymi zagłębieniami bezodpływowymi. Przeważają tu drzewostany sosnowe, nad rzeką spotyka się olszyny. Znaczny odsetek drzewostanów występuje na gruntach porolnych.

Nadwiślański obszar chronionego krajobrazu o powierzchni ogólnej 4676 ha. Obszar położony jest w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa w Obrębie Pelplin i obejmuje część doliny Wisły oraz leżące wyżej tereny pojezierne. Występują tu znaczne deniwelacje, rozcięcia erozyjne urozmaicające rzeźbę terenu. Większość obszaru pokrywają lasy w przewadze sosnowe, często w zmieszaniu z innymi gatunkami zarówno iglastymi jak i liściastymi. Spotkać tu można roślinność stepową o charakterze kserotermicznym wskazującą na wyjątkowe warunki klimatyczne tego obszaru.

Obszar chronionego krajobrazu Żuław Gdańskich o powierzchni ogólnej 30092 ha. Obejmuje niewielki fragment zasięgu terytorialnego na północnym wschodzie, ale nie ma tam gruntów Nadleśnictwa.