Lista aktualności Lista aktualności

Zawód leśnik

Wiele osób marzy bądź marzyło żeby zostać leśnikiem. To wspaniały i wyjątkowy zawód ale również bardzo wymagający.

Kim jest leśnik?

Leśnikiem nazywamy osobę, która zdobyła wykształcenie leśne po zakończonym programie nauczania w średnich lub wyższych szkołach leśnych.

Zatem leśnikiem może być osoba, która ukończyła technikum leśne posiadając wykształcenie średnie techniczne o kierunku leśnym lub wydział leśny politechnik, szkół wyższych, uniwersytetów posiadając wykształcenie wyższe techniczne z tytułem inżyniera po studiach I stopnia. Inżynier może ubiegać się o uzyskanie praw do tytułu magistra na studiach II stopnia. Warunkiem zdobycia tytułu magistra jest posiadanie tytułu inżyniera.

Dobry leśnik bowiem musi mieć rozległą wiedzę z wielu dziedzin - powinien być dobrym biologiem i znawcą wszystkich gatunków zwierząt i roślin, bo na ponad dwóch tysiącach hektarów są przecież setki zwierząt, roślin, owadów, grzybów. Musi też znać się na ochronie przyrody, meteorologii, geodezji, geografii, budownictwie.

Do średnich szkół leśnych należą technika leśne:

Do wyższych należą: Politechniki, Szkoły Wyższe, Uniwersytety:

Wielu starogardzkich leśników kończyła szkołę leśną w Tucholi – technikum leśne.

Zapraszam do obejrzenia kilkuminutowego filmu które wydały Echa Leśne na terenie wspomnianej placówki.

Co należy zrobić po szkole, żeby zostać pełnoetatowym pracownikiem PGL LP ?

Co to jest PGL LP

Definicja określa, że Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Podstawowym dokumentem dla PGL LP jest ustawa o lasach z 28 września 1991 r. Określa ona zasady prowadzenia gospodarki leśnej zarówno przez LP, jak i w lasach innych własności. Strukturę organizacji precyzuje jej statut, wydany zarządzeniem ministra środowiska z 1994 r.

Poniżej trzyminutowy film w którym Echa Leśne  omawiają ,,Co to są Lasy Państwowe?"

Staż

Po ukończeniu szkoły należy odbyć roczny staż pracując w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, który kończy się egzaminem zdawanym, w nadleśnictwie.

              Jak dostać się na staż?

Nabór na stażystów jest ogłaszany co roku przez Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych

              Jak wygląda egzamin stażowy?

Stażysta zostaje powiadomiony o terminie egzaminu, który zdaje przed komisją składająca się z kadry kierowniczej nadleśnictwa i bezpośrednich przełożonych stażysty w trakcie trwania stażu. Egzamin dotyczy przepisów prawnych dotyczących leśnictwa i ochrony przyrody oraz zasad i sposobów zarządzania i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Lasów Państwowych. Ocena w skali 1-10 punktów jest wynikiem przebiegu stażu oraz wiadomości uzyskanych w trakcie stażu.

Zaświadczenie:

Pretendent musi posiadać zaświadczenie upoważniające do ubiegania się o pracę w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych.

Egzamin dla kandydatów do pracy w PGL LP

W ciągu roku po stażu należy zdać egzamin dla kandydatów do pracy w lasach, który odbywa się w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Egzamin składa się wyłącznie z testu zawierającego 100 pytań. Poza konkursem można składać CV w nadleśnictwach

Egzamin do Służby Leśnej:

Egzamin ten również zdaje się przed Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych

Informacje dotyczące tego, jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać pracownikiem Służby Leśnej zawiera Art. 45.2 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

Czy każdy leśnik jest leśniczym?

Nie otóż leśniczy to stanowisko służbowe oraz funkcja jaką pełni zatrudniony leśnik w Państwowym Gospodarstwie leśnym Lasy Państwowe.

Kim jest leśniczy?

Leśniczy najczęściej jest pracownikiem Państwowego Gospodarstwa Leśnego ­ Lasów Państwowych, które sprawują nadzór nad wszystkimi lasami należącymi do Skarbu Państwa na terenie Polski (z pominięciem Parków Narodowych). Lasy Państwowe podzielone są na nadleśnictwa (ok. 15-20 tys. ha), które z kolei dzielą się na leśnictwa - którymi kieruje leśniczy. Szacuje się, że obecnie Lasy Państwowe zatrudniają 25 000 ludzi.

 

Czym zajmuje się leśniczy?

Leśniczy zarządza, organizuje i nadzoruje prace z zakresu gospodarki leśnej: nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli, ochrony i użytkowania lasu. zajmuje się także zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego, odpowiada za sprzedaż drewna. Swoje działania opiera na instrukcjach ochrony, użytkowania, hodowli i ochrony przeciwpożarowej lasu. Pomocnikiem leśniczego jest podleśniczy – też leśnik.

Obowiązki leśniczego:

  1. organizowanie i nadzorowanie prac związanych z hodowlą lasu,
  2. organizowanie prac związanych z ochroną zasobów leśnych,
  3. prowadzenie prac pomiarowych i inwentaryzacyjnych w drzewostanach,
  4. prowadzenie prac związanych z pozyskiwaniem surowca drzewnego oraz użytków ubocznych,
  5. organizowanie prac związanych z łowiectwem i rekreacyjnym zagospodarowaniem lasu.

Specyfika pracy leśnika

Praca leśniczego nie ogranicza się do 40 godzin tygodniowo - oddzielenie życia zawodowego od prywatnego może nie być ani proste ani wykonalne, bo praca leśniczego ma nienormowany charakter. W razie potrzeby zobowiązany jest on do pełnienia obowiązków poza normalnymi godzinami pracy (także w nocy, niedziele i święta), np. gdy odbywają się "akcje specjalne", takie jak dyżury przeciwpożarowe

Gdzie pracuje leśniczy?

Miejscem pracy leśniczego jest teren powierzonego mu leśnictwa, a w leśniczówce znajduje się pomieszczenie biurowe, w którym może on w wyznaczonych godzinach przyjmować interesantów. Większość pracy wykonuje jednak w lesie, przemierzając każdego dnia - pieszo lub służbowym samochodem - wiele kilometrów.

Czym powinien charakteryzować się leśnik?

Leśnika powinna charakteryzować dobra organizacja własnej pracy, zaradność, przezorność, asertywność, odpowiedzialność, lojalność.

Poza tym powinien wykazywać się wytrzymałością fizyczna, dobrą kondycją i orientacją w terenie, odpornością na niskie i wysokie temperatury. Należy również wspomnieć o szeregu nękających gatunków owadów. Przy rozwiniętym wątku dotyczącym owadów warto też wspomnieć, że leśnicy mają swoją chorobę zawodową - jest nią borelioza.


Praca poza PGL LP

Absolwent leśnictwa posiadający odpowiedni staż pracy może być zatrudniony w lasach państwowych i niepaństwowych przedsiębiorstw leśnych, na stanowiskach wykonawczych w terenowych biurach urządzania lasu i geodezji leśnej, a także w urzędach gminnych na stanowiskach wymagających przygotowania z zakresu leśnictwa. Ponadto absolwenci znajdują zatrudnienie w placówkach związanych z ochroną środowiska, parkach narodowych, placówkach naukowo-badawczych, administracji państwowej i samorządowej, a także w firmach prywatnych prowadzących działalność gospodarczą w lasach. Mają też możliwość założenia własnego zespołu usługowego pracującego na rzecz leśnictwa.

Reasumując

By wykonywać ten zawód trzeba mieć zarówno wrażliwe serce, jak i sprawne mięśnie. Serce, bo las trzeba kochać, inaczej można w nim nie wytrzymać. Sprawne mięśnie bo pracy jest dużo w różnych częściach lasu. To praca dla ludzi z prawdziwym powołaniem, silnych, wytrzymałych fizycznie i psychicznie.