Wydawca treści Wydawca treści

Spotkanie informacyjne w zakresie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Na spotkaniu w Starogardzkim Centrum Kultury w miniony piątek odbyło się spotkanie dotyczące tematyki zwalczania ASF oraz zasad bioasekuracji.

Ministerstwo Środowiska zobligowało wszystkie jednostki PGL LP do zorganizowania i przeprowadzenia roboczych spotkań informacyjno-szkoleniowych na których należało przedstawić zasady zwalczania afrykańskiego pomoru świń, w tym również zasad bioasekuracji dotyczących realizowanej produkcji rolnej oraz prowadzonej gospodarki łowieckiej.

W myśl pism i porozumień Nadleśnictwo Starogard wraz z Nadleśnictwem Kaliska, 20 września br. zorganizowało spotkanie w którym udział wzięło około 200 osób - przedstawicieli:

- Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku;
- Starostw powiatowych;
- Urzędów Gmin;
- Sołectw;
- Gospodarstw rolnych;
- Pomorskiej Izby Rolniczej;
- Zarządu Okręgowego PZŁ w Gdańsku;
- Zarządu Okręgowego PZŁ w Bydgoszczy;
- Państwowej Straży Łowieckiej w Gdańsku;
- Kół łowieckich;
- Nadleśnictw: Kaliska i Starogard.

          Głównym prelegentem był lek. wet. Tomasz Ołtarzewski, który przy użyciu obszernej prezentacji pt. ,,Aktualna sytuacja w Polsce zagrożenia dla woj. pomorskiego”, oraz dokumentów prawnych przedstawił tematykę wskazaną przez MŚ. Dodatkowo przy użyciu obrazów cyfrowych uzmysłowił odbiorcom praktyczne podejście do zagadnień.

          Zebranie trwało ponad trzy godziny. Rozpoczęło się o godz. 11:00, a zakończyło po godzinie 14:00. Godzinę  przed zakończeniem rozpoczęła się dyskusja panelowa.

         Na dole artykułu znajdują się materiały ze spotkania do pobrania.

         O ASFie w mediach regionalnych >> KLIKNIJ <<
 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia.
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                                       PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!

 

UWAGA: W przypadku przedruku niniejszego artykułu lub jego wykorzystania na innej stronie internetowej należy podać autorów tekstu i zdjęć oraz link do strony z tekstem oryginalnym


Szacowanie szkód łowieckich

Tutaj znajdziesz: niezbędne informacje, dokumenty, odnośniki

Szanowni Państwo,

    W związku z nowelizacją ustawy Prawo łowieckie zmienił się tryb szacowania szkód łowieckich. W dniu 16 maja br. odbyło się w naszej jednostce szkolenie skierowane do przedstawicieli Gmin, Izb Rolniczych i Ośrodków Doradztwa Rolniczego, na którym przekazaliśmy kursantom niezbędne informacje dotyczące tytułowej sprawy.

Wszytskie strony biorące udział w spotkaniu jednogłośnie podjęły decyzję, aby osoby biorące udział w procesie likwidacji szkody miały szybki i łatwy dostęp do niezbędnych  informacji i dokumentów.

Na dzień dzisiejszy istnieją tylko informacje w postaci analogowej. Zamieściliśmy je dla Państwa pod niniejszym komunikatem (materiały do pobrana - 6 dokumentów)

Pragniemy poinformować Państwa, że niebawem na platformie e-learningowej LP zostanie również uruchomione szkolenie z zakresu szacowania szkód łowieckich dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Ponadto na kanale YouTube LP zostanie zamieszczony film instruktażowy na temat szacowania szkód łowieckich, zrealizowany w oparciu o szkolenia pilotażowe.

Najświeższe informacje znajdziecie Państwo na stronie głównej Lasów Państwowych.

Platforma e-learningowa   >>kliknij<<

Kanał YouTube LP   >>kliknij<<

Strona główna Lasów Państwowych  >>kliknij<<

 

UWAGA: W przypadku przedruku niniejszego artykułu lub jego wykorzystania na innej stronie internetowej należy podać autorów tekstu i zdjęć oraz link do strony z tekstem oryginalnym


Inwentaryzacja dzików w lasach Nadleśnictwa Starogard - podsumowanie

W Nadleśnictwie Starogard w dniach 28-29 października odbyła się inwentaryzacja dzików.

Nadleśnictwo Starogard przeprowadziło inwentaryzację dzików na terenie nadzorowanych obwodów łowieckich VI rejonu hodowlanego ,,Kociewie:  w dniach 28 - 29 października 2016 roku.   Pomimo trudnych warunków pogodowych w akcji  udział wzięli pracownicy nadleśnictwa oraz członkowie kół łowieckich i strażacy z OSP Gniew, Skarszewy, Starogard Gdański. Łącznie 325 osób, którym serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc.

Celem inwentaryzacji było ustalenie liczebności dzików i jego zagęszczenia (szt/km2) w obrębie poszczególnych nadleśnictw.

Podejmowane działania mają związek z obecną sytuacją w kraju spowodowaną obecnością afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz możliwością rozprzestrzeniania się choroby na dalsze terytoria Polski za pośrednictwem dzika.

Inwentaryzacja została przeprowadzona metodą pędzeń, na losowo wybranych powierzchniach próbnych tzw. miotach. Pędzenia były przeprowadzane na min. powierzchni równej 10% pow. nadleśnictwa.

Zapraszamy do obejrzenia dwóch filmów wykonanych przez naszego pracownika przy użyciu telefonu komórkowego:

 


Inwentaryzacja dzików w lasach Nadleśnictwa Starogard w dniach 28 i 29 października

Nadleśnictwo Starogard przeprowadzi inwentaryzację dzików na terenie nadzorowanych obwodów łowieckich VI rejonu hodowlanego ,,Kociewie:  w dniach 28- 29 października 2016 roku.  Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona we współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim - Kołami Łowieckimi i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi stosując wytyczne metody pędzeń próbnych ( liczenie tyralierą ). W liczeniu dzików mogą wziąć udział przedstawiciele  lokalnych samorządów, izb rolniczych, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele jednostek nadzorowanych i podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Oszacowanie liczebności dzików na terenie całego kraju posłuży do właściwego zarządzania populacją tego gatunku.

Więcej informacji na stronie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych:

http://www.lasy.gov.pl/informacje/aktualnosci/dziki-problem-1


Inwentrayzacja zwierzyny 2016 - podsumowanie

W gospodarce łowieckiej podstawowym obszarem do jej prowadzenia jest tzw. rejon hodowlany. Powierzchnia administracyjna Nadleśnictwa Starogard jest równa powierzchni rejonu hodowlanego i nosi nazwę: VI Rejon Hodowlany ,,Kociewie". Każdy rejon podzielony jest na obwody łowieckie które dzierżawią poszczególne koła łowieckie.

W celu prowadzenia odpowiedniej gospodarki łowieckiej populacjami zwierząt łownych należy sporządzić tzw. wieloletnie łowieckie plany hodowlane (WŁPH). WŁPH sporządzenie są na okres 10 lat dla określonego rejonu hodowlanego. Aktualnie obowiązujący plan dobiega końca dlatego do sporządzenia nowego należało wykonać inwentaryzację zwierzyny. Obrana została metoda tyraliery czyli tzw. metoda pędzeń próbnych. 

W dniach 10, 11 i 12 marca 2016 r. pracownicy Nadleśnictwa Starogard wraz z członkami kół łowieckich należących do VI Rejonu Hodowlanego przeprowadziło inwentaryzację zwierzyny metodą pędzeń próbnych.  Metoda ta polega na liczeniu zwierząt przemieszczających przez fragment lasu w kierunku obserwatorów, których zadaniem jest rozpoznanie i policzenie zwierzyny. W praktyce pędzenia przeprowadza się na ok. 10% powierzchni leśnej obszaru rejonu hodowlanego.

Niespełna 470 osób w tym leśnicy i myśliwi w ciągu trzech dni policzyli zwierzynę na 30 losowo wyznaczonych powierzchniach o areale stanowiącym wskazywane min. 10% obszaru, dla którego prowadzona jest ocena. Po każdym liczeniu zostały zebrane dane od każdego obserwatora, zsumowane i przekazane do dalszej analizy. Tu wyniki przelicza się na całość powierzchni leśnej określa się kondycję zdrowotną zwierzyny, strukturę wiekową i płciowej populacji. Gotowe będą wykorzystane w praktyce i realizowane w okresie 2017 – 2026.


Inwentaryzacja zwierzyny 2016

   W dniach 10, 11 i 12 marca 2016 r. Nadleśnictwo Starogard przeprowadzi inwentaryzację zwierzyny metodą pędzeń próbnych. Działania będą zsynchronizowane z działaniami Kół Łowieckich
  Celem inwentaryzacji jest określenie kondycji zdrowotnej zwierzyny, struktury wiekowej i płciowej populacji. Wyniki będą wykorzystane w gospodarowaniu populacjami zwierząt łownych.
   Metoda pędzeń próbnych polega na liczeniu zwierząt przemieszczających przez fragment lasu w kierunku obserwatorów, których zadaniem jest rozpoznanie i policzenie zwierzyny. W praktyce pędzenia przeprowadza się na ok. 10% powierzchni leśnej obszaru, dla którego prowadzona jest ocena – wyniki następnie przelicza się na całość powierzchni leśnej.


Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Przeczytaj więcej o łowiectwie

Fauna leśna na terenie Nadleśnictwa Starogard jest bardzo bogata. Zwierzyna gruba reprezentowana jest przez jelenie, daniele, sarny i dziki. Szacuje się, że jeleni jest ok. 1009 szt., danieli 106 szt., saren 4454 szt., a dzików 1368 szt. Okresowo pojawiają się łosie. Z gatunków chronionych (kiedyś łownych) spotkać można wydrę, bobra, a czasami wilka.

Zwierzyna drobna bytująca na terenie naszego nadleśnictwa to lisy, zające, bażanty, kuropatwy, borsuki, kuny i inne.

Na potrzeby opracowania rocznych planów pozyskania zwierzyny, a także w celu określenia zabiegów hodowlanych i ochronnych w lesie niezbędne jest oszacowanie liczebności zwierzyny. Wynika z niego m.in., że na przestrzeni ostatnich lat stan populacji jeleniowatych systematycznie wzrasta.

Nadleśnictwo nadzoruje gospodarką łowiecką 32 obwodów dzierżawionych przez 20 Kół Łowieckich. Oprócz tego na terenie nadleśnictwa działa 5 Kół dzierżawiących niewielkie powierzchnie leśne. Zgodnie z nowym podziałem cały omawiany obszar stanowi od 1997 r. jednostkę hodowlaną zwaną Rejon VI „Kociewie". Koła łowieckie prowadzą gospodarkę łowiecką na podstawie WŁPH sporządzonego na lata 2007/2017 uzgodnionego w trybie zapisu art. 8 ust. 3e Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.

Nadleśnictwo Starogard w swoich działaniach dąży do obniżenia stanów zwierzyny do poziomu, przy którym straty w gospodarce leśnej będą na poziomie szkód gospodarczo znośnych. Spadek liczebności zwierzyny grubej do poziomu przewidywanego w Wieloletnim Łowieckim Planie Hodowlanym jest regulowany odstrzałem redukcyjnym gatunków przekraczających stany docelowe.