Wydawca treści Wydawca treści

Konsultacje społeczne dot. użycia środka chemicznego

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku ogłasza rozpoczęcie procesu konsultacji społecznych w związku z wystąpieniem do FSC o zgodę (derogację) na użycie środka ochrony roślin Dimilin 480 SC, który zawiera substancję czynną – diflubenzuron niezalecaną przez FSC.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku podaje do konsultacji społecznych informacje

FSC – Forest Stewardship Council A.C. jest organizacją promującą odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi świata. Skupia właścicieli i zarządców lasów, organizacje społeczne i przyrodnicze, firmy przetwórstwa drzewnego i papierniczego, sieci handlowe oraz osoby prywatne, zainteresowane odpowiedzialną gospodarką leśną.
Posiadacze certyfikatu FSC muszą spełnić szereg warunków i kryteriów, które w przypadku zarządców i właścicieli lasów w Polsce  zapisane są w Tymczasowym Krajowym Standardzie Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej w Polsce. Wypełnienie warunków określonych Standardem kontrolowane jest podczas corocznych audytów. Certyfikat przyznaje się na 5 lat. RDLP w Gdańsku posiada certyfikat FSC od 1997 r.
Jednym z elementów ww. standardu jest stosowanie i prowadzenie odpowiedniej polityki w zakresie stosowania środków ochrony roślin. FSC określiła listę substancji aktywnych (FSC-GUI-30-001 V2-0), których nieuzgodnione zastosowanie skutkuje odebraniem lub zawieszeniem certyfikatu. Na liście tej znajduje się m.in. substancja aktywna o nazwie diflubenzuron, która wchodzi w skład środka ochrony roślin Dimilin 480 SC. (w 1 litrze środka ochrony roślin 480 g substancji diflubenzuron)
W przypadku konieczności użycia takiego środka ochrony roślin przez posiadacza certyfikatu FSC musi on ubiegać się o specjalną derogację, zgodnie z procedurą  opisaną w dokumencie FSC-PRO-01-004 (wersja 2-2), której elementem są m.in. konsultacje społeczne.

Konieczność ogłoszenia konsultacji społecznych w tej sprawie wynika z przepisów Polityki Pestycydowej Międzynarodowej Organizacji Forest Stewardship Council A.C.  (FSC-POL-30-001-EN-FSC).

Charakterystyka środka

Środek ochrony roślin Dimilin 480 SC jest zarejestrowany do użycia w UE i w Polsce na mocy Decyzji MRiRW nr R-113/2018d z dnia02.03.2018 r. etykieta w załączeniu (ety kieta środka będąca integralną częścią ww. Decyzji dostępna jest również na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w wyszukiwarce pod adresem:

Dimilin 480 SC jest środkiem ochrony roślin dopuszczonym do stosowania w Polsce na obszarach leśnych przeciwko: brudnica mniszka, barczatka sosnówka, boreczniki sosnowe, strzygonia choinówka, osnuja gwiaździsta szkodnikom liściożernym sosny. Maksymalna dawka tego środka wynosi 0,1 litra środka na 1 ha uprawy leśnej. Oznacza to, że w trakcie zabiegu wykonanego tym środkiem wprowadzamy do środowiska 48g aktywnej substancji diflubenzuron na 1 ha.

Dimilin 480 SC.

  • W stosunku do ludzi bezpośrednio pracującej przy mieszaniu środka morze powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Przy zastosowaniu środków ochrony osobistej BHP, brak jest zagrożenia dla ludzi. 

  • Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

  • Środek jest toksyczny dla organizmów wodnych, powodując długotrwałe skutki.

Prosimy o zgłaszanie uwag odnośnie użycia przez RDLP w Gdańsku środka ochrony roślin – Dimilin 480 SC w terminie do 14 maja 2018 r.

W tym celu minimalna granica zastosowania środka to 30 metrów od brzegów zbiorników wodnych i cieków wodnych.

 W lasach warunek spełniony pola zabiegowe oddalone są od zbiorników wodnych nie mniej niż 100 metrów. W oparciu o przepisy wewnętrzne LP na granicy woda las zalecane jest zakładanie stref przejściowych tak zwanych ekotonów. Optymalna strefa przejściowa powinna wynosić 10 do 15 metrów jej szerokość jest jednak zależna od żyzności otaczających siedlisk leśnych. Im siedliska uboższe tym pas buforowy pomiędzy wodą a uprawą leśną szerszy.

Dlaczego właśnie Dimilin 480 SC?

Zgodnie z ustawą o lasach, w celu zapewnienia powszechnej ochrony lasu, właściciele lasów są zobowiązani do kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów, a w szczególności do zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i
rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych (art. 9 ustawy o lasach).
Ustawa nakłada na nadleśniczego obowiązek wykonywania zabiegów zwalczających i ochronnych, w razie wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów (art. 10 ustawy o lasach).

Szkodniki liściożerne sosny są stale obecne w ekosystemach leśnych. ich szkodliwe działanie uaktywnia się w chwili gwałtownego zwiększenie się liczebności populacji.

Przewidywane zagrożenie drzewostanów spowodowane występowaniem między innymi brudnicy mniszki w 2018 r. szacuje się na powierzchni 15,800 tyś. ha. Szacuje się że owady wystąpią w liczebności zagrażającej trwałości drzewostanów, której ograniczenie możliwe jest wyłącznie dzięki zastosowaniu skutecznego środka ochrony roślin. Do rozpylania środka na gruncie stosowany będzie wyłącznie sprzęt agrolotniczy (z użyciem atomizerów AU 5000). W kolejnych latach spodziewamy się utrzymania zagrożenia na obszarach leśnych będących w zarządzie RDLP w Gdańsku na podobnym poziomie. Szkodniki liściożerne występują na całym obszarze RDLP w Gdańsku stąd wniosek obejmuje cały teren w zarządzie RDLP tj. 293 390,00 ha.

Nadmierne występowanie owadów liściożernych sosny, żer ich gąsienic prowadzi do redukcji aparatu asymilacyjnego drzew. W przypadkach gradacyjnego występowania szkodników żery gąsienic owadów szkodliwych prowadzą do redukcji koron drzew to z kolei  powoduje osłabienie drzew i drzewostanów. W przypadku pełnych żerów szkody powodują powierzchniowe zamieranie całych drzewostanów. Stąd decyzja Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku o zastosowaniu środka ochrony roślin Dimilin 480 S.C. w akcjach ratowniczych mających nie dopuścić do nadmiernego rozwoju  populacji owadów tej grupy szkodników.

Przebieg konsultacji

Prosimy o zgłaszanie uwag odnośnie użycia przez RDLP w Gdańsku środka ochrony roślin – Dimilin 480 SC w terminie do 14 maja 2018 r. (45 dni od daty ukazania się niniejszej informacji) pocztą tradycyjną z dopiskiem „konsultacje FSC” na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku 80-804 Gdańsk, ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19 lub pocztą elektroniczną na adres:
ochrona@gdansk.lasy.gov.pl

bartosz.bombik@sgs.com

UWAGA: W przypadku przedruku niniejszego artykułu lub jego wykorzystania na innej stronie internetowej należy podać autorów tekstu i zdjęć oraz link do strony z tekstem oryginalnym


Ceryfikaty

Nadleśnictwo Starogard posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC.

Posiadanie przez Nadleśnictwo Starogard certyfikatów FSC i PEFC jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Certyfikaty te oznaczają, że lasy Nadleśnictwa Starogard są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.

FSC

Forest Stewardship Council® (FSC® C002316) Certyfikat FSC został wydany 13 listopada 2017 r. w programie Qualifor (instytucja posiadająca akredytację: SGS). Certyfikat nosi numer SGS-FM/COC-000007 i jest ważny (po przeprowadzeniu corocznych audytów okresowych) do 12 listopada 2022 r.

PEFC

Polski System Certyfikacji Leśnictwa PEFC. Certyfikat nosi numer PL PEFC-12/0027 i został wydany w dniu 22 maja 2015 r. i jest ważny do 21 maja 2018 r.


Certyfikat FSC na lata 2017-2022

Certyfikat 2017 - 2022

Pragniemy poinfrmować, że został wznowiony certyfikat FSC  dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku na lata 2017-2022 nr SGS-FM/COC-000007.

 


Konsultacje społeczne w zakresie środka ochrony roślin

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku ogłasza rozpoczęcie procesu uzupełniających konsultacji społecznych w związku z wystąpieniem do FSC o zgodę (derogację) na użycie środka ochrony roślin Fastac Las 15 SC, który zawiera substancję czynną – alfa-cypermetryna - niezalecaną przez FSC.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku podaje do konsultacji społecznych informacje FSC – Forest Stewardship Council A.C. jest organizacją promującą odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi świata. Skupia właścicieli i zarządców lasów, organizacje społeczne i przyrodnicze, firmy przetwórstwa drzewnego i papierniczego, sieci handlowe oraz osoby prywatne, zainteresowane odpowiedzialną gospodarką leśną. Posiadacze certyfikatu FSC muszą spełnić szereg warunków i kryteriów, które w przypadku zarządców i właścicieli lasów w Polsce zapisane są w Tymczasowym Krajowym Standardzie Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej w Polsce. Wypełnienie warunków określonych Standardem kontrolowane jest podczas corocznych audytów. Certyfikat przyznaje się na 5 lat. RDLP w Gdańsku posiada certyfikat FSC od 1997 r. Jednym z elementów ww. standardu jest stosowanie i prowadzenie odpowiedniej polityki w zakresie stosowania środków ochrony roślin.

FSC określiła listę substancji aktywnych (FSC-GUI-30-001 V2-0), których nieuzgodnione zastosowanie skutkuje odebraniem lub zawieszeniem certyfikatu. Na liście tej znajduje się m.in. substancja aktywna o nazwie alfa-cypermetryna, która wchodzi w skład środka ochrony roślin Fastac Las 15 SC. (w 1 litrze środka ochrony roślin 15 gram substancji), dopuszczona do stosowania prawem krajowym i unijnym. W przypadku konieczności użycia takiego środka ochrony roślin przez posiadacza certyfikatu FSC musi on ubiegać się o specjalną derogację, zgodnie z procedurą opisaną w dokumencie FSC-PRO-01-004 (wersja 2-2), której elementem są m.in. konsultacje społeczne. Konieczność ogłoszenia konsultacji społecznych w tej sprawie wynika z przepisów Polityki Pestycydowej Międzynarodowej Organizacji Forest Stewardship Council A.C. (FSC-POL-30-001-EN-FSC). Charakterystyka środka Środek ochrony roślin Fastac Las 15 SC jest zarejestrowany do użycia w UE i w Polsce na mocy Decyzji MRiRW nr R-160/2012 z dnia 27.11.2012 r.(etykieta środka będąca integralną częścią ww. Decyzji w załączeniu. Fastac Las 15 SC jest środkiem ochrony roślin dopuszczonym do stosowania w Polsce na obszarach leśnych przeciwko szeliniakowi sosnowcowi szkodnikowi owadziemu upraw iglastych.

Maksymalna dawka przy zastosowaniu tego środka do zabiegu wynosi 4 litry środka rozpuszczonego w 100 litrach wody na jeden hektar uprawy leśnej. Oznacza to, że w trakcie zabiegu wykonanego tym środkiem wprowadzimy do środowiska 0,06 kg aktywnej substancji alfa-cypermetryny na 1 ha lasu. Fastac Las 15 SC. · Jest szkodliwy dla ludzi, działanie szkodliwe przez drogi oddechowe i po połknięciu. Przy prawidłowym stosowaniu środków ochrony osobistej zagrożenie jest minimalne. Dodatkowo z racji stosowania środka wyłącznie we wczesnych fazach rozwojowych drzewostanów, tak zwanych uprawach leśnych, na które z mocy przepisów artykułu 26 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 28 września1991 r. o lasach na uprawy leśne do 4 metrów wysokości istnieje stały zakaz wstępu dla osób nieuprawnionych zmniejszeniu ulega ryzyko niekorzystnego wpływu na ludzi. Nie bez znaczenia jest także sposób podawania środka, (wyłącznie sprzęt naziemny) · Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody. · Środek jest toksyczny dla organizmów wodnych. W tym celu minimalna granica zastosowania środka to 5 metrów od brzegów zbiorników wodnych i cieków wodnych. W lasach warunek spełniony w oparciu o przepisy wewnętrzne LP na granicy woda las zalecane jest zakładanie stref przejściowych tak zwanych ekotonów. Optymalna strefa przejściowa powinna wynosić 10 do 15 metrów jej szerokość jest jednak zależna od żyzności otaczających siedlisk leśnych. Im siedliska uboższe tym pas buforowy pomiędzy wodą a uprawą leśną szerszy.

Dlaczego właśnie Fastac Las 15 SC …? Zgodnie z ustawą o lasach, w celu zapewnienia powszechnej ochrony lasu, właściciele lasów są zobowiązani do kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów, a w szczególności do zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych (art. 9 ustawy o lasach). Ustawa nakłada na nadleśniczego obowiązek wykonywania zabiegów zwalczających i ochronnych, w razie wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów (art. 10 ustawy o lasach). Szeliniak sosnowiec jest w stale obecny w ekosystemach leśnych. Jego szkodliwe działanie uaktywnia się na uprawach leśnych zakładanych na świeżych zrębach sosnowych przy sprzyjających warunkach pogodowych. Na podstawie obserwacji z trzech ubiegłych lat na terenie RDLP w Gdańsku, rocznie od szeliniaka zagrożonych jest około 700 hektarów upraw leśnych, stanowi to 0,24% ogólnej powierzchni leśnej RDLP. Dotychczasowa ochrona najbardziej zagrożonych upraw obejmuje corocznie ogólnie około 200 hektarów upraw leśnych. Zwalczanie szeliniaka wykonywane jest metodami mechanicznymi (wałki i rowki chwytne). Z uwagi na to, że nie zawsze metody tradycyjne przynoszą spodziewane efekty (ograniczenia lokalnie dużych populacji szkodnika), konieczne jest użycie metody chemicznej z wykorzystaniem środka Fastac Las 15 SC. Do podania środka na gruncie stosowany będzie wyłącznie sprzęt naziemny (opryskiwacze plecakowe oraz ciągnikowe), nie wchodzi w grę stosowanie oprysków sprzętem agrolotniczym. W kolejnych latach spodziewamy się utrzymania zagrożenia obszarów leśnych na podobnym poziomie. Szeliniak sosnowiec występuje na całym obszarze RDLP w Gdańsku stąd wniosek obejmuje cały teren w zarządzie RDLP.

Tutejsze nadleśnictwa w coraz większym stopniu stosują na uprawach leśnych sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym. Praktyka wykazuje, że jest to materiał sadzeniowy szczególnie podatny na uszkodzenia od szeliniaka sosnowca stąd w miejscach szczególnie uciążliwych szkód, może zajść potrzeba użycia środka Fastac Las 15 SC. Ponadto na terenie RDLP jest założonych ponad 100 hektarów upraw leśnych testujących nowe pokolenia sadzonek z nasion tak zwanych wyłączonych drzewostanów nasiennych oraz drzew matecznych. Ponieważ te uprawy zakładane są wyłącznie w oparciu o sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym istnieje potrzeba ochrony tych upraw doświadczalnych przy pomocy środka Fastac Las 15 SC. 

Prosimy o zgłaszanie uwag odnośnie użycia środka przez RDLP w Gdańsku w terminie do 15 maja 2016 r. (termin przedłużony)  pocztą tradycyjną z dopiskiem „konsultacje FSC" na adres: Nadleśnictwo Starogard z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul. Gdańska 12, 83-200 Starogard Gdański, lub pocztą elektroniczną na adres: starogard@gdansk.lasy.gov.pl