Lista aktualności Lista aktualności

Zintegrowany Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny Nadleśnictw: Lubichowo, Kaliska i Starogard na terenie siedziby Nadleśnictwa Lubichowo

Uruchomiono zintegrowany Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny

Z dniem rozpoczęcia przeciwpożarowej akcji bezpośredniej w roku 2021 (tj. dnia 26.03.2021 r.) w oparciu o zgodę Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku oraz zawarte porozumienie między jednostkami został uruchomiony zintegrowany Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny Nadleśnictw: Lubichowo, Kaliska i Starogard na terenie Nadleśnictwa Lubichowo. Inicjatywa została zrealizowana poprzez przeprowadzoną modernizację systemu monitoringu przeciwpożarowego oraz utworzenie siedziby zintegrowanego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego na terenie  siedziby Nadleśnictwa Lubichowo.
Do podstawowych zadań dyspozytora Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego należy:
a) realizacja oraz koordynacja zadań i przedsięwzięć ochronnych w nadleśnictwie;
b) nadzór nad funkcjonowaniem systemu obserwacyjno-alarmowego na podległym terenie i kierowanie jego pracą;
c) w okresach panowania tzw. pogody pożarowej sporządzanie prognozy rozprzestrzeniania się pożaru, bazującej na danych meteorologicznych, z wy-korzystaniem „modelu pożaru lasu”;
d) ustalenie miejsca pożaru zgłoszonego przez sieć obserwacyjną;
e) powiadomienie o pożarze stanowiska kierowania właściwej powiatowej (miejskiej) komendy PSP;
f) powiadomienie o pożarze kierownictwa nadleśnictwa, PAD RDLP i właściwej służby terenowej;
g) skierowanie do pożaru sił i środków będących w dyspozycji nadleśnictwa;
h) zgłoszenie zapotrzebowania na siły i środki będące w dyspozycji RDLP;
i) utrzymywanie łączności z miejscem akcji gaśniczej.
Dyspozytor zintegrowanego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego dodatkowo pełni rolę obserwatora terenu poprzez sieć stałej obserwacji naziemnej za pośrednictwem zainstalowanych kamer TV na wieżach i masztach, usytuowanych na terenie Nadleśnictw: Lubichowo, Kaliska i Starogard. Do dyspozycji pełniącego dyżur dyspozytora są cztery monitory, które wyświetlają aktualny obraz widoczny z kamer zamontowanych na wieżach/masztach przeciwpożarowych w terenie tj.: wieża Boroszewo (Nadleśnictwo Starogard), wieża Kaliska (siedziba Nadleśnictwa Kaliska), wieża Drewniaczki (Nadleśnictwo Lubichowo), wieża Błędno (Nadleśnictwo Lubichowo). Dyspozytor w ramach funkcjonalności systemu ma możliwość sterowania zakresem widoczności poszczególnych kamer. System monitoringu wyposażony jest w automatyczną detekcję/wykrywanie pożarów lasu SMOKE DETECTION, co zwiększa skuteczność w wykrywaniu pożarów oraz usprawnia pracę dyspozytora.

Pamiętaj, gdy zauważysz pożar dzwoń:

Zintegrowany Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny Nadleśnictw: Lubichowo, Kaliska i Starogard:

tel.: 576 837 766 lub 585 885 879

Straż Pożarna:

tel.: 112 lub 998

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia.
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.

                                                                       PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!