Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W NADLEŚNICTWIE STAROGARD

Wypełniając obowiązek prawny, uregulowany zapisami  art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych), Nadleśnictwo Starogard informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGL LP Nadleśnictwo Starogard
z siedzibą przy ul. Gdańskiej 12; 83-200 Starogard Gdański;
starogard@gdansk.lasy.gov.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Nadleśnictwo Starogard przetwarza dane osobowe wyłącznie w niezbędnym zakresie, uzasadnionym poniżej opisanymi celami przetwarzania:

 1. Nadleśnictwo przetwarza dane osobowe przede wszystkim ze względu na prawne obowiązki w związku z prowadzeniem gospodarki leśnej wynikającej z zadań nałożonych na Nadleśnictwo Starogard na mocy Ustawy o lasach  z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U.2017.0.788) oraz Statutu PGL LP (akty prawne udostępnione do informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Lasów Państwowych  http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/prawo_i_organizacja)
 2. W celu realizacji umów sprzedaży drewna (w tym w celu wystawiania księgowych dokumentów transakcji – faktur, rachunków czy asygnat oraz innych dokumentów rozliczeniowych jednostki, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych)
 3. W celach zawarcia umów cywilnoprawnych - umów dzierżawy, najmu itp.
 4. Jako pracodawca Nadleśnictwo Starogard przetwarza dane w celu zatrudnienia, w tym również rekrutacji.
 5. W celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym
  w szczególności rachunkowych i podatkowych.
 6. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w związku z prowadzoną działalnością.
 7. W celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom statystycznym i archiwizacyjnym.
 8. W celu prowadzenia walki ze szkodnictwem leśnym (wystawianie mandatów karnych, pouczeń, prowadzenie monitoringu terenów leśnych).
 9. W celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej nadleśnictwu.
 10. W celu prowadzenia działalności edukacyjnej.  

Komu Nadleśnictwo Starogard udostępnia dane osobowe

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane, jeśli będzie
to konieczne w celu realizacji wyżej wymienionych zadań.

Dane będą przekazywane wyłącznie: naszym upoważnionym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, osobom upoważnionym na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz innym odbiorcom danych, w tym m.in:

 • kancelariom prawnym,
 • biegłym rewidentom,
 • podmiotom świadczącym usługi w zakresie dostarczania korespondencji związanej
  z realizacją zadań,
 • dostawcom usług, zwłaszcza: teleinformatycznych, usług związanych z utylizacją
  i brakowaniem dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe,
 • innym instytucjom upoważnionym z mocy obowiązującego powszechnie prawa,
 • dane pochodzące z monitoringu wizyjnego przetwarzane w celu analizowania niewłaściwych zachowań na terenach leśnych, mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.

Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadań oraz okres archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującym Jednolitym rzeczowym wykazem akt dla PGL LP oraz innymi przepisami prawa powszednie obowiązującego, szczególnie Ustawą
o rachunkowości czy Kodeksem Pracy;

W związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym, dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni.

Po wskazanym okresie, Państwa dane zostaną zniszczone lub poddane anonimizacji.

Prawa osób, których przetwarzane dane dotyczą

W trybie art. 15-21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych czy prawo wniesienia sprzeciwu, o ile inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie stanowią inaczej. Odnosi się to szczególnie do przepisów określonych w aktach prawnych stanowiących podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych:

 

 • ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 • ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
 • ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 • ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 • ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – ordynacja podatkowa
 • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 ze zm.)
 • ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to ma również prawo do cofnięcia tej zgody w każdym momencie bez wpływu na wcześniej podjęte działania.

Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar EOG Europejski Obszar Gospodarczy) ani organizacji międzynarodowej.

 

Profilowanie i zautomatyzowane decyzje przy przetwarzaniu danych

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Realizacja praw osoby, której dane dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do złożenia wniosku w związku z realizacją praw w trybie i zasadach określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych.

W tym celu prosimy o kontakt z nadleśnictwem:

Nadleśnictwo Starogard

ul. Gdańska 12; 83-200 Starogard Gdański;

starogard@gdansk.lasy.gov.pl

tel. : 58 56 240 28

fax: 58 56 240 28

Bezpieczeństwo Informacji

Nadleśnictwo Starogard jako Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić przetwarzane dane osobowe.

Nadzór nad przestrzeganiem prawa w zakresie ochrony danych osobowych

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa