Wydawca treści Wydawca treści

Lasy nadleśnictwa

Pod zarządem Nadleśnictwa Starogard znajduje się niemal 20 tys. ha lasów. Tutejsi leśnicy opiekują się także 4 tys. ha lasów prywatnych.

Teren nadleśnictwa jest bardzo zróżnicowany przyrodniczo. Bogaty jest zarówno świat zwierzęcy, jak i roślinny
   Rzeźba terenu charakteryzuje się różnymi formami polodowcowymi i jest stosunkowo urozmaicona. Najwyżej położonymi są północno zachodnie obszary (ponad 160 m n.p.m.) obniżające się w kierunku wschodnim i południowo - wschodnim (około 40 m n.p.m.) oraz na południu (90 m n.p.m.). Występujące tutaj wzniesienia ciągną się z zachodu na wschód i z północnego zachodu na południe. Dominują formy faliste moreny dennej.

Zróżnicowane ukształtowanie terenu w leśnictwie Opalenie
 

   Tereny Nadleśnictwa leżą w dorzeczu Wisły, która przejmuje wody z tutejszych obszarów poprzez ukształtowany w okresie polodowcowym system hydrograficzny. Charakteryzuje się on dużą różnorodnością i tak oprócz głównej rzeki Wierzycy i jej większych dopływów: Janka, Węgiermuca, Piesienica występują licznie mniejsze dopływy oraz cieki, które odprowadzają wody okresowo. Z większych rzek wymienić jeszcze trzeba Szpęgawę przechodzącą w Motławę, która przepływa w części północno wschodniej i dalej przez Żuławy Gdańskie.
   Sieć wód powierzchniowych tworzą także jeziora (największe to głównie jeziora rynnowe),które najliczniej występują w północnej części nadleśnictwa. Wspomnieć także należy o bagnach, zagłębieniach bezodpływowych, łąkach. Naturalny system hydrograficzny na tym terenie został poszerzony o sztuczne systemy rowów odwadniających na niektórych siedliskach wilgotnych leśnych, użytkach rolnych (głównie łąki i pastwiska).

 Staw w leśnictwie Swarożyn 
 

Budowa geologiczna ściśle związana jest z szatą roślinna i światem zwierzęcym, tworząc razem całą gamę przeróżnych ekosystemów. Dla nas, leśników, najważniejsze to ekosystemy leśne i związane z nimi ekosystemy łąk śródleśnych i stref ekotonowych (specyficzne partie drzewostanów, znajdujące się na przejściu pomiędzy lasem i krajobrazem otwartym lub na przejściu pomiędzy różnymi drzewostanami we wnętrzu kompleksów leśnych). Ta ścisła zależność biocenozy leśnej i biotopu oraz znaczna ich różnorodność spowodowały, że wydzielono kilkanaście typów siedliskowych lasu.

Z glebami żyznymi łączą się siedliska lasowe o bogatej szacie roślinnej. Siedliska borowe są uboższe i skład biocenozy jest tu skromniejszy, ale i zupełnie odmienny, przez co na równi  ciekawy i fascynujący. Na wszystkich siedliskach borowych dominują drzewostany z panującą sosną. Również na siedliskach lasowych świeżych zdecydowanie przeważają drzewostany sosnowe, ale poważny udział mają tu  też  drzewostany z panującym dębem, bukiem i jodłą. W składzie gatunkowym drzewostanów stwierdzono 28 gatunków drzew, w tym 7 obcego pochodzenia. Większość z nich występuje w formie domieszek, a niektóre spotyka się sporadycznie. Z gatunków obcego pochodzenia występują dąb czerwony, robinia akacjowa i w mniejszym stopniu daglezja.

Szata roślinna ekosystemu leśnego to nie tylko drzewa. Krzewy i rośliny runa to ważne jego elementy składowe. Spośród nich na naszym terenie występuje przeszło 100 gatunków podlegających ochronie gatunkowej. Najciekawsze to obuwik pospolity, storczyk samiczy, podkolan biały, listera jajowata, gółka wonna, śnieżyczka przebiśnieg, lilia złotogłów, miłek wiosenny, widłaki goździsty i jałowcowaty. Stanowiska występowania tych roślin chroni się u nas czynnie, a więc nie prowadzi się tu prac gospodarczych, mogących je zniszczyć. Chronione są także najokazalsze  egzemplarze drzew w ramach pomników przyrody, a całe ich zgrupowania w ramach zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.

Świat zwierzęcy lasów jest równie bogaty, jak roślinny. Gromada ssaków reprezentowana jest przez podstawowe gatunki łowne: łosia, jelenia, sarnę, dzika, daniela, zająca, lisa, jenota, borsuka, kunę, norkę, tchórza. Z ciekawszych zwierząt chronionych odnotowano występowanie łasicy, , orzesznicy, popielicy, koszatki , podkowca dużego, mroczków, a z częściowo chronionych – bobra i wydrę. Ptaki reprezentowane są przez wiele gatunków rzadkich i zagrożonych: bociana czarnego, błotniaki, krogulca, kobuza, derkacza, płomykówkę, pójdźkę, puszczyka, dudka, świergotka drzewnego, muchołówkę małą, białoszyją i żałobną, i naszą dumę – pojawiającego się w naszym rewirze bielika.

Z gromady gadów występują u nas jaszczurka zwinka i żyworodna, padalec oraz węże: żmija, zaskroniec i gniewosz. Z płazów występują m.in. traszki, rzekotka, grzebiuszki, ropuchy paskówki, a z owadów m.in. mieniak tęcznik i strużnik, paź królowej i żeglarz oraz biegacze. 

Nasze nadleśnictwo na mapie