Lista aktualności Lista aktualności

Realizacja projektu pn. ,,Ukierunkowanie ruchu turystycznego w celu ochrony cennych siedlisk przyrodniczych rezerwatów Wiosło Małe i Wiosło Duże”.

Realizacja projektu dofinansowanego z UE

Nazwa zadania:

Ukierunkowanie ruchu turystycznego w celu ochrony cennych siedlisk przyrodniczych rezerwatów Wiosło Małe i Wiosło Duże.

Cel projektu:

Zabezpieczenie obszarów rezerwatów Wiosło Małe i Wiosło Duże przed nadmierną i niekontrolowaną antropopresją

Planowane efekty:

Wybudowanie 1,37 km ścieżek edukacyjnych na obszarach objętych ochroną przyrody. Zabezpieczenie najcenniejszych zasobów i walorów przyrodniczych i krajobrazowych na terenie realizacji projektu.

W ramach projektu zrealizowane zostaną również działania z zakresu edukacji ekologicznej, które podniosą odpowiedzialności i świadomość społeczną w zakresie szerokorozumianej ochrony przyrody.

W efekcie końcowym ww. przedsięwzięcia pozwolą utrzymać istniejące formy ochrony przyrody, poprawić ciągłość przestrzenną systemu obszarów chronionych i powiązań ekologicznych, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności procesów przyrodniczych poprzez ograniczenie antropopresji.

Powierzchnia trenów zabezpieczonych kontrolowanym ruchem turystycznym, która obejmuje obszar obu rezerwatów przyrody tj. 51,76 ha,

Beneficjent: Nadleśnictwo Starogard

Źródło finansowania:

Dofinansowanie projektu pochodzi z:
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej

Podział kosztów:

Całkowita wartość projektu:         530 234,89 PLN
Dofinansowanie projektu z UE:    450 699,66 PLN

Sposób finansowania:

Finansowanie na podstawie refundacji poniesionych kosztów.

UWAGA: W przypadku przedruku niniejszego artykułu lub jego wykorzystania na innej stronie internetowej należy podać autorów tekstu i zdjęć oraz link do strony z tekstem oryginalnym