Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich odporność dla środowiska – wnioski w sprawie sporządzenia planu inwestycji

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI  z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  Nadleśnictwo Starogard informuje, iż przyjmuje wnioski w sprawie sporządzenia planu inwestycji  polegającej na: 

Dodatkowych informacji udziela się pod nr telefonu: +48 58 56 33 259

 1. Przebudowie składu gatunkowego drzewostanu przez:

a) wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie  wynosi od 30 do 50 lat, lub

b) dolesianie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku  panującego w drzewostanie wynosi od 21 do 60 lat, wraz  z zabezpieczeniem  pniaków  po  wyciętych drzewach, lub

 1. zróżnicowaniu struktury drzewostanu, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od  30 do  60 lat, przez wprowadzenie podszytu rozumianego jako dolna warstwa w drzewostanie, złożona z  gatunków drzewiastych i krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę, lub
 2. założeniu remizy rozumianej jako obszar, na którym są wprowadzane gatunki drzew i  krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat, przy czym  remiza powinna być  ogrodzona oraz mieć powierzchnię 10 arów, lub
 3. czyszczeniach późnych  rozumianych jako cięcia pielęgnacyjne wykonywane w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie  wynosi od 11 do 20 lat, polegające na rozluźnieniu drzewostanu przez usunięcie drzewnie pożądanych, lub
 4. zabiegach ochronnych przed zwierzyną polegających na:

 a) ogrodzeniu remizy – w przypadku realizacji inwestycji, o której mowa w pkt 3, albo

b) zabezpieczeniu drzewek repelentami – w przypadku realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 1 i 2, albo
c) zabezpieczeniu drzewek osłonkami – w przypadku realizacji inwestycji, o których mowa  w pkt 1 i 2.

Plan inwestycji wraz z załącznikami wnioskodawca dołącza do wniosku o przyznanie pomocy, który składa w Biurze Powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika.

Do wniosku o sporządzenie planu inwestycji dołącza  się;

 1. Wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych ,na których będą realizowane inwestycje;
 2. Wypis z uproszczonego planu urządzenia lasu, o którym mowa w art.19 ust. 2 ustawy o lasach, lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu, o której mowa w art.19 ust. 3 tej ustawy;
 3. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o powierzchni gruntów, na których będą realizowane inwestycje, zawierające numery działek ewidencyjnych, na których są położone te grunty;
 4. Zaświadczenie starosty sprawującego nadzór nad gospodarką leśną w drzewostanie, w którym są planowane inwestycje, potwierdzające, że inwestycje  te nie są sprzeczne z ustaleniami uproszczonego planu urządzenia  lasu, o którym mowa w art.19 ust. 2 ustawy o lasach, lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu, o której mowa w art.19 ust. 3 tej ustawy;
 5. Materiał graficzny, o którym mowa w art. 72 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013,wraz z kartą informacyjną, udostępnione przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „ Agencją”;
 6. Kopię części mapy ewidencyjnej gruntów i budynków, która obejmuje grunty przeznaczone do wykonania inwestycji, z naniesionymi granicami tych gruntów, albo jej powiększenie;
 7. Opinię właściwego dyrektora parku narodowego o braku sprzeczności inwestycji z celami ochrony danego obszaru–w przypadku gruntu przeznaczonego do wykonania inwestycji położonego w parku narodowym lub na obszarze jego otuliny, również  w przypadku gdy ten grunt jest położony w granicach obszaru Natura 2000 lub obszaru znajdującego się na liście, o której  mowa  w art. 27 ust. 3  pkt 1 ustawy o ochronie przyrody;
 8. Opinię regionalnego dyrektora ochrony środowiska o braku sprzeczności inwestycji z:
  a) celami ochrony danego obszaru–w przypadku gruntu przeznaczonego do wykonania inwestycji położonego w rezerwacie przyrody lub parku krajobrazowym lub na obszarze ich otulin,
  b) planami ochrony albo planami zadań ochronnych danego obszaru, albo celami ochrony danego obszaru, jeżeli dla tego obszaru nie został sporządzony plan ochrony i plan zadań ochronnych w przypadku gruntu przeznaczonego do wykonania inwestycji położonego na obszarze Natura 2000 lub obszarze znajdującym się na liście, o której mowa w art.27ust. 3pkt1ustawyo ochronie przyrody, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w pkt 7.
 9. Oświadczenie współwłaściciela gruntu dot. wyrażenia zgody na realizację projektu inwestycji

Dodatkowych informacji udziela się pod nr telefonu: +48 58 56 33 259

Druk wniosku o sporządzenie Planu inwestycji  w materiałach do pobrania pod poniższym artykułem