Wydawca treści Wydawca treści

Zakończenie projektu pn. ,,Ukierunkowanie ruchu turystycznego w celu ochrony cennych siedlisk przyrodniczych rezerwatów Wiosło Małe i Wiosło Duże”

Zapraszamy do korzystania z nowych obiektów turystycznych!

   W maju bieżącego roku na terenie objętym projektem, a dokładnie na terenie leśnictwa Dębiny w miejscowości Widlice i Wiosło Duże rozpoczęto budowę infrastruktury turystycznej.

Zakończenie prac przypadło w połowie sierpnia. Następnie procedury odbioru, oraz kampania edukacyjno-informacyjna, w ramach której na terenie czterech placówek oświatowych Gminy Gniew przeprowadzono prelekcje. Objęto nimi ponad 150 osób. Ponadto zgodnie z przyjętym planem założono dedykowany profil na portalu społecznościowym Facebook. KLIKNIJ >>>>

Dodatkowo w celu zobraowania Państwu tego co udało nam się stworzyć przygotowaliśmy film promocyjny, który można obejrzeć również na końcu artykułu.

W fazie końcowej na przełomie września i października w oparciu o tradycje odbyło się uroczyste otwarcie nowopowstałych obiektów turystycznych, po czym oddano obiekty do społecznego użytkowania.

Zapraszamy do galerii, w której znajdują się fotografie z ww. wydarzeń.

Nie masz pomysłu na niedzielny spacer z rodziną kliknij w poniższe mapy i przyjedź do nas !

  1. Miejsce postoju pojazdów ,,Wiosło Małe” wraz z ścieżka turystyczną:

 

  1. Miejsce postoju pojazdów ,,Wiosło Duże wraz z ścieżka turystyczną i wieżą widokową

W trakcie weryfikacji przez Google.

 

Informacje o projekcie:

Osiągnięte efekty:

Wybudowano 1,37 km ścieżek turystycznych na obszarach objętych ochroną przyrody. Zabezpieczono najcenniejsze zasoby i walory przyrodnicze i krajobrazowe na terenie realizacji projektu.

Dzięki działaniom edukacyjno-informacyjnym rozpropagowano informację oraz poszerzono wiedzę,  która podniosła odpowiedzialność i świadomość społeczną w zakresie szerokorozumianej ochrony przyrody. Ten rodzaj działania pozwoli utrzymać istniejące formy ochrony przyrody, poprawić ciągłość przestrzenną systemu obszarów chronionych i powiązań ekologicznych, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności procesów przyrodniczych poprzez ograniczenie antropopresji.

Powierzchnia trenów zabezpieczonych kontrolowanym ruchem turystycznym, która obejmuje obszar obu rezerwatów przyrody tj. 51,76 ha,

Beneficjent: Nadleśnictwo Starogard

Źródło finansowania:

Dofinansowanie projektu pochodzi z:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej

Podział kosztów:

Całkowita wartość projektu:         530 234,89 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:    450 699,66 PLN

Sposób finansowania:

Finansowanie na podstawie refundacji poniesionych kosztów.

Film promocyjny:

 

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia.
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.

                                                                       PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!

 

UWAGA: W przypadku przedruku niniejszego artykułu lub jego wykorzystania na innej stronie internetowej należy podać autorów tekstu i zdjęć oraz link do strony z tekstem oryginalnym

 


Realizacja projektu pn. ,,Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru”

Realizacja projektu dofinansowanego z UE

Nazwa zadania:

Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru

Cel projektu:

Utrzymanie istniejących form ochrony przyrody, poprawę ciągłości przestrzennej systemu obszarów chronionych i powiazań ekologicznych, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności procesów przyrodniczych poprzez ograniczenie antropopresji.

Planowane efekty:

Projekt zakłada utworzenie szlaku przyrodniczego w korytarzu ekologicznym rzeki Wierzycy. Produktem planowanej inwestycji będzie nowy, utworzony, spójny szlak turystyczny o długości 7,00 km na obszarze Gminy Starogard Gdański i Gminy Miejskiej Starogard Gdański, rozpoczynający się w miejscowości Krąg, prowadzący nasypem nieczynnej linii kolejowej do miasta Starogard Gdański, dalej Doliną Wierzycy ku centrum miasta, przez obszar Parku Miejskiego, aż po wschodnie granice miasta i tereny nad Jeziorem Kochanka.

W ramach projektu zrealizowane zostaną również działania z zakresu edukacji ekologicznej, które podniosą odpowiedzialności i świadomość społeczną w zakresie szerokorozumianej ochrony przyrody.

W efekcie końcowym ww. przedsięwzięcia pozwolą utrzymać istniejące formy ochrony przyrody, poprawić ciągłość przestrzenną systemu obszarów chronionych i powiązań ekologicznych, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności procesów przyrodniczych poprzez ograniczenie antropopresji.

Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony wyniesie 350 ha.

Beneficjent:           Gmina Miejska Starogard Gdański

Partnerzy:              Gmina Starogard Gdański
Nadleśnictwo Starogard

Źródło finansowania:

Dofinansowanie projektu pochodzi z:
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej

Podział kosztów:

Całkowita wartość projektu:         12 549 219,29 PLN
Dofinansowanie projektu z UE:      8 784 453,50 PLN

Sposób finansowania:

Finansowanie na podstawie refundacji poniesionych kosztów.

UWAGA: W przypadku przedruku niniejszego artykułu lub jego wykorzystania na innej stronie internetowej należy podać autorów tekstu i zdjęć oraz link do strony z tekstem oryginalnym

 


Realizacja projektu pn. ,,Ukierunkowanie ruchu turystycznego w celu ochrony cennych siedlisk przyrodniczych rezerwatów Wiosło Małe i Wiosło Duże”.

Realizacja projektu dofinansowanego z UE

Nazwa zadania:

Ukierunkowanie ruchu turystycznego w celu ochrony cennych siedlisk przyrodniczych rezerwatów Wiosło Małe i Wiosło Duże.

Cel projektu:

Zabezpieczenie obszarów rezerwatów Wiosło Małe i Wiosło Duże przed nadmierną i niekontrolowaną antropopresją

Planowane efekty:

Wybudowanie 1,37 km ścieżek edukacyjnych na obszarach objętych ochroną przyrody. Zabezpieczenie najcenniejszych zasobów i walorów przyrodniczych i krajobrazowych na terenie realizacji projektu.

W ramach projektu zrealizowane zostaną również działania z zakresu edukacji ekologicznej, które podniosą odpowiedzialności i świadomość społeczną w zakresie szerokorozumianej ochrony przyrody.

W efekcie końcowym ww. przedsięwzięcia pozwolą utrzymać istniejące formy ochrony przyrody, poprawić ciągłość przestrzenną systemu obszarów chronionych i powiązań ekologicznych, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności procesów przyrodniczych poprzez ograniczenie antropopresji.

Powierzchnia trenów zabezpieczonych kontrolowanym ruchem turystycznym, która obejmuje obszar obu rezerwatów przyrody tj. 51,76 ha,

Beneficjent: Nadleśnictwo Starogard

Źródło finansowania:

Dofinansowanie projektu pochodzi z:
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej

Podział kosztów:

Całkowita wartość projektu:         530 234,89 PLN
Dofinansowanie projektu z UE:    450 699,66 PLN

Sposób finansowania:

Finansowanie na podstawie refundacji poniesionych kosztów.

UWAGA: W przypadku przedruku niniejszego artykułu lub jego wykorzystania na innej stronie internetowej należy podać autorów tekstu i zdjęć oraz link do strony z tekstem oryginalnym

 


Realizacja projektu pn. ,,Kompleksowy Projekt Ochrony Gatunków i Siedlisk Przyrodniczych na Obszarach Zarządzanych Przez PGL Lasy Państwowe"

Projekt OPL na lata 2017-2023

Nazwa zadania: Kompleksowy Projekt Ochrony Gatunków i Siedlisk Przyrodniczych na Obszarach Zarządzanych Przez PGL Lasy Państwowe

Cel projektu: poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Planowane efekty: polepszenie lub przywrócenie właściwych warunków siedliskowych, zabezpieczenie ostoi występowania i miejsc rozrodu populacji zagrożonych gatunków oraz redukcja zagrożeń, ograniczenie rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych.

Zakres projektu obejmuje wykonywanie działań – najlepszych praktyk w ochronie gatunków i siedlisk, zgodnie z zapisami planów zadań ochronnych, planów ochrony oraz planów urządzenia lasu sporządzonych dla obszarów Natura 2000.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie przeprowadzenie działań ochrony czynnej na ponad 90 obszarach Natura 2000, a przez to wsparcie ponad 30 typów siedlisk przyrodniczych i ponad 30 chronionych gatunków.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Planowany okres realizacji: 2017-2023

Wartość projektu:

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 32 793 037,88 mln zł

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 32 793 037,88 mln zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 22 859 575,94 mln zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 19 430 639,54 mln zł

Dodatkowe informacje:

Znajdują się na stronie CKPŚ:

O projekcie: http://www.ckps.lasy.gov.pl/o-projekcie5

Zasięg: http://www.ckps.lasy.gov.pl/zasieg5

Planowane efekty: http://www.ckps.lasy.gov.pl/planowane-efekty1

 

UWAGA: W przypadku przedruku niniejszego artykułu lub jego wykorzystania na innej stronie internetowej należy podać autorów tekstu i zdjęć oraz link do strony z tekstem oryginalnym