Lista aktualności Lista aktualności

Realizacja projektu pn. ,,Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru”

Realizacja projektu dofinansowanego z UE

Nazwa zadania:

Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru

Cel projektu:

Utrzymanie istniejących form ochrony przyrody, poprawę ciągłości przestrzennej systemu obszarów chronionych i powiazań ekologicznych, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności procesów przyrodniczych poprzez ograniczenie antropopresji.

Planowane efekty:

Projekt zakłada utworzenie szlaku przyrodniczego w korytarzu ekologicznym rzeki Wierzycy. Produktem planowanej inwestycji będzie nowy, utworzony, spójny szlak turystyczny o długości 7,00 km na obszarze Gminy Starogard Gdański i Gminy Miejskiej Starogard Gdański, rozpoczynający się w miejscowości Krąg, prowadzący nasypem nieczynnej linii kolejowej do miasta Starogard Gdański, dalej Doliną Wierzycy ku centrum miasta, przez obszar Parku Miejskiego, aż po wschodnie granice miasta i tereny nad Jeziorem Kochanka.

W ramach projektu zrealizowane zostaną również działania z zakresu edukacji ekologicznej, które podniosą odpowiedzialności i świadomość społeczną w zakresie szerokorozumianej ochrony przyrody.

W efekcie końcowym ww. przedsięwzięcia pozwolą utrzymać istniejące formy ochrony przyrody, poprawić ciągłość przestrzenną systemu obszarów chronionych i powiązań ekologicznych, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności procesów przyrodniczych poprzez ograniczenie antropopresji.

Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony wyniesie 350 ha.

Beneficjent:           Gmina Miejska Starogard Gdański

Partnerzy:              Gmina Starogard Gdański
Nadleśnictwo Starogard

Źródło finansowania:

Dofinansowanie projektu pochodzi z:
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej

Podział kosztów:

Całkowita wartość projektu:         12 549 219,29 PLN
Dofinansowanie projektu z UE:      8 784 453,50 PLN

Sposób finansowania:

Finansowanie na podstawie refundacji poniesionych kosztów.

UWAGA: W przypadku przedruku niniejszego artykułu lub jego wykorzystania na innej stronie internetowej należy podać autorów tekstu i zdjęć oraz link do strony z tekstem oryginalnym