Lista aktualności Lista aktualności

Realizacja ochrony przyrody w Nadleśnictwie Starogard w 2019 r.

Dotacja WFOŚiGW w Gdańsku

Nazwa zadania:

Realizacja ochrony przyrody w Nadleśnictwie Starogard w 2019 r.

Koszt kwalifikowany:

20000,00 zł

Dotacja:

10000,00 zł

Dotujący:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

ul. Rybaki Górne 8

80-861 Gdańsk

tel: 58 743 18 00

www: http://wfos.gdansk.pl/

Beneficjent:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Starogard

Okres realizacji:

2019

Cel projektu:

Realizacja zadań ochronnych określonych w:

- planach ochrony rezerwatów;

- zarządzeniach RDOŚ w Gdańsku;

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

w rezerwatach:

- Brzęczek,

- Opalenie,

- Orle,

- Wiosło Duże.

Sprawozdanie z realziacji zadania:

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym Nadleśnictwo Starogard wykonało następujące zadania:

 1. W rezerwacie Brzęczek położonym na terenie leśnictwa Jastrzębce wykonano cięcia sanitarno - selekcyjne. Usunięto część nadmiernej ilości drzew iglastych gatunków sosna i modrzew, których występowanie niekorzystnie wpływa na siedlisko grądowe, a jednocześnie pozwoli w pewnym stopniu na regenerację  drzewostanu oraz wzbogacenie jego warstwy podokapowej w drzewa typowe dla grądu. W ramach cięć wyeliminowano zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego, które pochodziło od drzew niebezpiecznych, rosnących przy udostępnionej ścieżce dla celów dydaktyczno – turystycznych.
  biomasę z drzew iglastych usunięto poza rezerwat natomiast z liściastych pozostawiano na miejscu.
  Sumaryczna powierzchnia objęta działaniami ochronnymi: 10,36 ha.
 2. W rezerwacie Orle nad Jeziorem Dużym zrealizowane prace polegały na kontynuacji wycinania zbędnych odrośli i nalotów niepożądanych gatunków drzew i krzewów, aby wspomóc rozwój siewek szczególnie dębowych poprzez poprawę warunków świetlnych, dostępu do wody opadowej oraz składników odżywczych. Ponadto zredukowano ilość drzewek klona jawora z drugiego piętra drzewostanu w celu doświetlenia dna lasu. Dodatkowo celu regulacji składu gatunkowego drzewostanu usunięto część modrzewia, brzozy i klona jawora z pierwszej i drugiej warstwy drzewostanu z zachowaniem zasady wyekstrahowania części materiału poza rezerwat.  W ramach zaplanowanych działań wyeliminowano uszkodzenia w istniejącym grodzeniu. Kolejne prace polegały na ponownym oznaczeniu, przy użyciu palików, samosiewek dębowych, grabowych i lipowych (gatunki grądowe) pochodzących z odnowień naturalnych. Ostatni zakres prac objął likwidację starych i związanie z gruntem oraz montaż dwóch stelaży drewnianych celem usytuowania na nich wymaganych prawem tablic urzędowych.
  Pozyskaną biomasę w ustalonej wartości tj. 80% wyekstrahowano poza rezerwat.
  Sumaryczna powierzchnia objęta działaniami ochronnymi: 1,67 ha.
 3. W rezerwacie Opalenie kolejno na czterech powierzchniach (metaplantacjach) wykoszono zbędną roślinność zielną, która zagraża malejącej do tej pory populacji groszka wielkoprzylistkowego. Efektem ekologicznym jest powiększanie i utrzymanie przeniesionej części populacji groszka wielkoprzylistkowego w dobrej formie kondycji oraz zapewnienie osobnikom czekającym na przeniesienie (rosnącym nadal w pasie drogowym) optymalnych warunków bytowych.
  Sumaryczna powierzchnia objęta działaniami ochronnymi: 0,40 ha.
 4. W rezerwacie Wiosło Duże na powierzchni 0,50 ha wykonano zadania związane z usuwaniem nalotu drzew i krzewów gatunków obcych oraz odrostów derenia i niepożądanej roślinności zielnej w celu ochrony gatunków kserotermicznych i zainicjowania nowych miejsc ich bytowania. Po wykonanym zabiegu pozostałości wyniesiono poza obszar wyznaczonych powierzchni.
  Efektem ekologicznym jest zachowanie rosnących roślin kserotermicznych oraz stworzenie pożądanych warunków do ich rozrostu.
  Sumaryczna powierzchnia objęta zabiegiem: 1,50 ha (3 x 0,50 ha)

Podsumowanie:

      Wszystkie ww. czynności wykonane pozwoliły na osiągnięcie efektu ekologicznego. Dostarczona większa ilość światła do dna lasu, wody opadowej, oraz ograniczenie pozyskiwania cennych składników pokarmowych z gleby pozwoli na zachowanie ww. przedmiotów objętych ochroną przyrody poprzez zainicjowanie nowego pokolenia tj.:, dębu szypułkowego, groszka wielkoprzylistkowego, czy też zagrożonych roślin naczyniowych i kserotermicznych.

      Pośrednio wykonane zadania przyczyniają się i przyczyniły się również do zachowania bądź zwiększenia bioróżnorodności, ale również zachowania walorów oraz trwałości dziedzictwa przyrodniczego w tym zachowanie ciągłości istnienia gatunków roślin oraz utrzymanie siedlisk  leśnych lub ich przywracanie do właściwego stanu.

Zadania wykonano w oparciu o istniejące Plany Ochrony Rezerwatów oraz aktualne zarządzenia Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku.

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia.
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.

                                                                       PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!

 

UWAGA: W przypadku przedruku niniejszego artykułu lub jego wykorzystania na innej stronie internetowej należy podać autorów tekstu i zdjęć oraz link do strony z tekstem oryginalnym